Artikel 1: Algemene bepalingen en definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Holico verstaan: Holico voedingssupplementen, gevestigd te Europalaan 18, 9880 Aalter, België en ingeschreven in het handelsregister van Gent onder de naam Pascale Delbeke met het BTW-nummer BE 0864 845 367.

1.2. Holico beschouwt als zijn klanten de natuurlijke persoon, rechtspersoon of particulier die handelingsbekwaam en ouder is dan 18 jaar en een bestelling plaatst bij Holico.

1.3. Holico beschouwt als een bestelling elke aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Holico en de klant van de online webwinkel www.holico.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Holico.

1.4. Holico beschouwt als leveranciers, de bedrijven die de producten verkopen en rechtstreeks naar de klanten van Holico sturen.

1.5. Met productfiche bedoelt Holico alle informatie over een te koop aangeboden product die gebundeld wordt per webpagina. Een productfiche bestaat doorgaans uit een tekst conform de Europese Richtlijn, een foto, de categorie waaronder het product verdeeld wordt, de verkoopprijs en het NUT-nummer.

1.6. De producten zijn alle goederen die aangeboden worden via de webwinkel van Holico. Alle producten die door Holico verkocht worden, beschikken over een NUT-nummer, hetzij een toelatingsnummer waaronder het product door de Belgische overheid is geregistreerd en verkocht mag worden op de Belgische markt.

1.7. De onderhavige Algemene Voorwaarden van Holico, die eveneens op de website www.holico.be worden vermeld, gelden voor elke transactie tussen Holico en haar kanten. Onder transactie wordt verstaan het geheel van handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via creditkaart of ieder andere methode van virtuele transactie via deze website.

Artikel 2: Toepassing en nietigheid

2.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen tussen de gebruiker van deze website en de webwinkel van Holico. Deze handelingen betreffen zowel het gebruik van de website van Holico als de bestellingen die de gebruiker op dat ogenblik via Holico overweegt te plaatsen.

2.2. Door het loutere bezoeken en raadplegen van Holico of door het plaatsen van een bestelling via Holico, verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

2.3. Holico behoudt zich het recht voor om de clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. De publicatie op de website van Holico zal steeds voorzien zijn van de laatste datum van wijziging, en geldt als kennisgeving van deze wijziging. Het verdere gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders en overeengekomen en schriftelijk door Holico toegestaan, hebben deze Algemene Voorwaarden onverminderd voorrang op de Algemene Voorwaarden en de werkwijze van de klant.

2.5. In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. In geval één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen Holico en de klant alsnog overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen die de nietige bepalingen kunnen vervangen, en waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

3.1. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Voorwerp

4.1. Holico biedt met haar webwinkel hoofdzakelijk voedingssupplementen en in mindere mate andere producten zoals boeken aan.

4.2. De klant maakt verbinding met de website (inloggen) en door het vullen van zijn winkelmandje, plaatst hij de bestelling van de producten (artikel ) die hij heeft geselecteerd tijdens het bezoek aan de website. De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website of per bankoverschrijving (artikel ). Holico bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail en geeft de bestelling door aan de betreffende leveranciers. De producten worden rechtstreeks door de leveranciers geleverd aan de klant binnen de gespecifieerde termijn (artikel ).

Artikel 5: Producten

5.1. De voedingssupplementen die via www.holico.be aangeboden worden beantwoorden aan de strikte actuele wettelijke voorschriften.

5.2. Alle voedingssupplementen die via deze webwinkel aangeboden worden zijn niet voorschriftplichtig en vallen onder de wetgeving van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

5.3. Bijgevolg beschikken alle voedingssupplementen die via deze webwinkel aangeboden worden over een registratienummer of NUT-nummer. Dit registratienummer garandeert de veiligheid voor menselijke consumptie door regelmatige controles van de betreffende producten op hun inhoud, de gestandaardiseerde hoeveelheden, de veiligheid van de inhoudstoffen, de aangeduide hoeveelheden en de omschrijving van de gezondheidclaims conforme de Europese Richtlijnen.

5.4. Aangezien de Belgische wetgeving één van de strengste is in Europa op het gebied van voedingssupplementen, en aangezien deze producten niet vallen onder de geneesmiddelen, mogen de voedingssupplementen aangeboden via deze webwinkel ook aangekocht worden door en geleverd worden aan klanten buiten België.

Artikel 6: Klanten

6.1. Iedere bezoeker van de webwinkel van Holico heeft de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

6.2. De aldus gegenereerde toegang tot de Holico webwinkel is strikt persoonlijk en voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

6.3. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn logingegevens en zijn paswoord niet te laten gebruiken door derden en misbruik door derden te verhinderen.

6.4. In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden  gebruik, behoudt Holico zich het recht voor om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Holico om de schade op de gebruiker te verhalen.

Artikel 7: Medische disclaimer voordat je gaat bestellen

7.1. Ondanks de kwaliteit van de aangeboden voedingssupplementen kunnen er altijd neveneffecten optreden. Iedere persoon is immers uniek. Net zoals een aantal mensen bepaalde voeding minder goed verdragen door intolerantie of allergie, kunnen ook voedingssupplementen door sommige mensen minder goed verdragen worden. Raadpleeg daarom bij twijfel steeds een arts. Holico stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van onze voedingssupplementen voor eigen risico is.

7.2. De informatie over onze producten is conform de Europese Richtlijn. Dit houdt in dat de gezondheidsclaims beperkt zijn tot wat aan de consument mag medegedeeld worden.

7.3. De webwinkel mag ook geen medische informatie bevatten en is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van voedingssupplementen voor de behandeling van gezondheidsproblemen.

7.4. De informatie die Holico publiceert via de productfiches is afkomstig van de leveranciers en wordt met de grootste zorgvuldigheid overgenomen, regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief en kan in enkele gevallen afwijken met de informatie op de verpakking. Lees daarom voordat je een voedingssupplement gaat gebruiken, altijd eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

7.5. Voedingssupplementen kunnen hebben niet tot doel om een gezonde en gevarieerde voeding te vervangen.

7.6. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die aangeboden worden via Holico zijn conform de Belgische wetgeving in het Nederlands en in het Frans. Indien u de producten vanuit een ander land dan België bestelt en laat leveren, moet je weten dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de voedingssupplementen niet in de officiële taal van uw land zullen zijn. Indien je deze producten via de website van Holico bestelt, ga je daarmee uitdrukkelijk akkoord. Uiteraard kunnen we in de mate van het mogelijke en binnen onze eigen taalkennis proberen om je te helpen indien je vragen hebt.

Artikel 8: Bestellingen

8.1. Alle gegevens die de klant aan Holico bezorgt tijdens het invoeren van de gegevens inherent aan een bestelling, zijn bindend. Holico kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens zoals leveringsadres, facturatieadres, e-mailadres en telefoonnummer. Bijgevolg kan Holico niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

8.2. Het automatische registratiesysteem biedt van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

8.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Holico aan de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de klant heeft ingegeven bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de zending van de bevestiging van de bestelling.

8.4. De bevestiging van de bestelling omvat volgende gegevens:
- De naam en het adres waar de bestelling naartoe gestuurd mag worden
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Een omschrijving van het product/de producten die de klant besteld heeft
- De hoeveelheden tabletten, softgels, of andere per verpakking
- Het aantal verpakkingen per product
- De prijs per product en de totaalprijs van de bestelling

8.5. Het niet ontvangen van deze bevestiging kan verschillende redenen hebben:
- Het foutief invoeren van een e-mailadres
- De mails van Holico zitten in de spamfilter of de ongewenste mails van de klant.
Holico kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het foutief ingeven van het e-mailadres door de klant of het nalaten van de klant om zijn ongewenste mails na te kijken. Bijgevolg kan Holico niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

8.6. De bestelling is pas definitief zodra Holico deze heeft aanvaard en de klant het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten heeft betaald aan Holico, conform één van de voorgestelde betaalmethoden.

8.7. In het algemeen en zonder dat er verder uitleg nodig is, behoudt Holico zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

8.8. Enkel meerderjarige handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling bij Holico plaatsen.

8.9. Klanten die zich niet zo goed thuis voelen op het internet kunnen ook hun bestelling telefonisch of per e-mail plaatsen. Dezelfde gegevens als in punt 8.4 zullen worden opgevraagd en schriftelijk door Holico genoteerd. De bevestiging en aanvaarding gebeurt echter schriftelijk via e-mail.

8.10. Indien de klant een voedingssupplement van één van de leveranciers waarmee Holico samenwerkt niet terugvindt op de webwinkel van Holico, kan hij per mail aanvragen naar de beschikbaarheid door Holico. De bestelprocedure verloopt in dat geval op dezelfde manier als in punt 8.9.

Artikel 9: Prijzen

9.1. De prijzen vermeld op de website van Holico zijn steeds in euro en BTW inclusief. De BTW op voedingssupplementen bedraagt 6%. De BTW op andere producten bedraagt 21%.

9.2. De prijzen vermeld op de productfiches die via de website gepubliceerd worden, stemmen niet overeen met de kosten gerelateerd aan de verzending van de bestelde producten.

9.3. De prijs die vermeld staat op de bestelbevestiging is de definitieve prijs, met inbegrip van de bijhorende kosten en de BTW. Deze prijs omvat de prijs van de producten en de verzendingskosten.

9.4. Holico behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de bestelde producten gefactureerd op basis van de geldende tarieven om het moment van de registratie van de bestelling, voor zover de betaling binnen de week plaatsvindt.

Artikel 10: Betalingen

10.1. De bestelde producten worden pas verzonden na ontvangst van het volledige bedrag, inclusief de verzendkosten.

10.2. Aangezien Holico geen voorraad aan huis heeft, en de producten rechtstreeks van de leverancier naar de klanten verstuurd worden, dienen afgehaalde producten eveneens betaald te zijn, voordat de afhaling kan plaats vinden.

10.3. Voorlopig kan er enkel via bankoverschrijving betaald worden. Alle gegevens voor een vlotte betaling via pc-banking of een overschrijving in uw bank, worden meegeleverd via de bestelbevestiging. Zowel Belgische als Europese transacties gebeuren via een IBAN code en een BIC nummer en zijn vrij van kosten.

10.4. Heel binnenkort zullen onze klanten ook via een online betaalsysteem kunnen betalen. Van zodra alle regelingen hiervoor getroffen zijn, wordt dit artikel aangevuld.

Artikel 11: Leveringen

11.1. Holico heeft een uitzonderlijk samenwerkingsakkoord afgesloten met haar leveranciers. Dit akkoord houdt in dat alle voedingssupplementen die via de Holico webwinkel worden aangeboden, rechtstreeks door de respectievelijke leveranciers worden verzonden bij de klanten.

11.2. Dit heeft als uniek voordeel dat in principe alle bestelde voedingssupplementen op voorraad zijn en onmiddellijk verstuurd kunnen worden. Bovendien is de klant verzekerd van een langere houdbaarheidsdatum, waardoor hij de producten langer kan gebruiken.

11.3. Klanten die producten kopen van verschillende leveranciers, zullen verschillende pakjes ontvangen. Niettemin betalen zij slechts één keer de verzendkosten.

11.4. Indien om uitzonderlijke reden, een besteld product niet meer op voorraad zou zijn bij de leverancier, zal Holico via mail de klant op de hoogte brengen van de vertraging van de levering. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan hij de bestelling wijzigen en annuleren en betaalt Holico het betreffende product terug.

11.5. De leveringen gebeuren na bevestiging van de bestelling door Holico en na ontvangst van de betaling voor de betreffende bestelling.

11.6. Na ontvangst van de betaling, ontvangt de klant een mail van Holico waarin de vermoedelijke aankomstdatum van de bestelling wordt vermeld. Deze mail bevat tevens de factuur voor zijn betaling.

11.7. De leveringen gebeuren via de respectievelijke leveringssystemen van de leveranciers waarmee Holico samenwerkt: bPost, DPD, GLS, … Door de bestelling bij Holico te aanvaarden, engageert de klant zich om een gepaste manier te voorzien om de pakjes in ontvangst te nemen. Holico kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig ontvangen van de bestelling door de afwezigheid van de klant bij het aankomen van de bestelling.

11.8. Bij de ontvangst van de bestelde producten, moet de klant of de bestemmeling de goede staat van de geleverde goederen nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de klant of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering. In de hypothese dat één of meerdere producten niet overeenstemmen met wat de klant heeft besteld, dienen zijn dit onmiddellijk te melden aan Holico. In dat geval mogen de verkeerd geleverde producten in geen geval geopend worden of gebruikt worden.

11.9 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Holico en wordt de klant hiervan verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de klant gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was).

11.10. Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Holico rekening houden met de gegevens betreffende de levering verkregen door de transporteur. Indien de trackinggevens erop wijzen dat het pakket is afgeleverd, kan er van Holico geen compensatiemaatregel verwacht worden.

Artikel 12: Leveringstermijn

12.1. Holico streeft ernaar om de verzending te laten plaatsvinden binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling van de bestelling. In het weekend vindt geen verzending plaats. De verzendduur voor België bedraagt doorgaans 1 tot 2 werkdagen, voor Nederland 1 tot 3 werkdagen.

12.2. Voor betalingen die voor 12.00 uur ontvangen zijn (voor de Springfield producten voor 9.00 uur), vertrekt de bestelling doorgaans nog dezelfde dag en wordt doorgaans ’s anderdaags geleverd bij de Belgische klanten. Uitzonderlijk kan de levertermijn voor België binnen de 2 werkdagen plaatsvinden. Voor leveringen in Nederland mag de klant doorgaans op 2 werkdagen rekenen.

12.3. Hoewel Holico ernaar streeft om bestellingen zoveel mogelijk bij de klant te laten leveren, bestaat ook de mogelijkheid om de levering bij een andere persoon te laten plaats vinden (buur, familie, werk). Holico kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien het geleverde pakket door omstandigheden niet bij de klant terechtkomt of met vertraging bij de klant terecht komt.

12.4. Indien om interne redenen bij de leveranciers een product tijdelijk niet beschikbaar zou zijn, behoudt Holico zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.

Artikel 13: Recht van afstand

13.1. Conform de wetgeving betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMCB) van 6 april 2010, heeft de klant het recht om zonder boete of opgave van reden afstand te doen van zijn aankoop. De klant beschikt hiervoor over een bedenktijd van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen, om ze terug te sturen naar Holico tegen omwisseling of restitutie.

13.2. Om van de restitutie of omwisseling te kunnen genieten, met de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten, met leveringsbon, terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd, ongeopend en vergezeld van eventuele accessoires zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie, naar het volgende adres: Holico, Europalaan 18, 9880 Aalter, België.

13.3. Indien de goederen teruggezonden zijn aan Holico onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste termijn, engageert Holico zich ertoe de betalingen door de klant gedaan terug te geven, en dit zonder kosten, met uitzondering van de volledige leveringskosten en een administratieve kost van 5 euro. In geval de leveringskosten initieel gedragen werden door Holico, dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag aan de klant. De teruggave vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen, te beginnen vanaf de ontvangst van de goederen die via Holico besteld zijn.

13.4. Omwille van de voedselveiligheid, worden verpakkingen die geopend teruggestuurd worden, niet terugbetaald.

13.5. Indien de klant gebruik wenst te maken van het recht van afstand, is het om organisatorische redenen handig dat hij Holico hiervan schriftelijk per mail op de hoogte brengt, zodat Holico de retourverzending en de ontvangst ervan kan opvolgen.

Artikel 14: Garantie

14.1. In het kader van onderhavige overeenkomst, biedt Holico enkel garantie voor wat betreft de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de klant verstrekte gegevens.

14.2. Holico garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Holico geleverde producten worden weergegeven op de verpakking van de fabrikant. De door Holico geleverde voedingssupplementen zitten in de verpakking van de fabrikant. Het is dat bericht dat de informatie bevat, inclusief de doseringen en eventuele tegenindicaties, die de gebruiker dient te respecteren. De klant is verplicht om de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met Holico.

14.3. In geen enkel geval kan Holico verantwoordelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de wetgeving en de regelgevingen die van kracht zijn in het land van de ontvangst van de bestelde producten. De eventuele aansprakelijkheid van Holico is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van de verkoop.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. Holico en de natuurlijke persoon als bezitter van Holico kunnen in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade van allerlei aard die kunnen voortvloeien uit het slecht gebruik van de gecommercialiseerde voedingssupplementen. 

15.2. De aansprakelijkheid van Holico en de natuurlijke persoon als bezitter van Holico kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke wijzigingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

15.3. Ondanks de grote voorzorgsmaatregelen die genomen worden door Holico in de presentatie van de goederen, zijn kleine vergissingen of nalatigheden niet onbestaand. De teksten en afbeeldingen op de website van Holico zijn exemplatief. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een voedingssupplement ingeroepen worden in geval afwijking in vergelijking met de afbeelding op de website.

15.4. Holico geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de links of verwijzingen via deze website naar andere websites, vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

15.5. De links of verwijzingen naar andere websites houden geen aanbeveling of garantie in voor wat betreft de juistheid en de volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid, en het virusvrij zijn van deze andere websites.

15.7. Holico kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden, onderbrekingen van de website door eventuele serverproblemen of de stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

Artikel 16: Klachten

16.1. De klant dient eventuele klanten schriftelijk kenbaar te maken bij Holico door een mail te sturen naar contact[at]holico-vitamins.be. Holico engageert zich om binnen de 1 à 2 werkdagen de klacht proberen op te lossen.

16.2. Wanneer Holico van mening is dat de klacht van de klant terecht is, zal de klant gerechtigd zijn om Holico te verzoeken het betreffende product te vervangen door een gelijkwaardig product dan wel om de koopprijs terug te betalen.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Alle teksten, foto’s, grafieken, films, afbeeldingen of andere illustratieve elementen, benamingen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website www.holico.be zijn bescherm door het recht op intellectuele eigendom en behoren toe aan Holico of derden.

17.2. Niets op deze website mag gekopieerd worden, op andere websites geplaatst worden of gepubliceerd worden in welke vorm ook, zonder de geschreven voorafgaandelijke toestemming van Holico, op straffe van schadevergoeding.

17.3. Deze website bevat ook teksten, afbeeldingen en andere elementen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Holico geeft op geen enkele manier de toestemming om de intellectuele eigendom van deze derden te gebruiken.

17.4. Alle informatie en afbeeldingen van de leveranciers-fabrikanten zijn met hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming op de ze website gebruikt.

Artikel 18: Bescherming van persoonlijke gegevens

18.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is bij wet verplicht. Deze gegevens zijn essentieel om de bestellingen correct te kunnen verwerken en te verzenden. Bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

18.2. De persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling via Holico te verwerken en bijgevolg door Holico opgevraagd worden tijdens zijn registratie op de website zijn: Naam, voornaam, factuuradres, eventueel leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummer of gsm-nummer.

18.3. Bij het aanmaken van een account op de website van Holico, zal de klant ook een paswoord moeten invoeren. Holico garandeert uitdrukkelijk dat het systeem van de website geen paswoorden zichtbaar maakt voor Holico, haar eventuele medewerkers en eender welke gebruiker van de website. De klant dient daarom zijn paswoord steeds zelf te onthouden voor een volgend bezoek aan de website. Indien de klant zijn paswoord vergeten is, kan hij een nieuw paswoord aanvragen. Het systeem genereert een randomcode als nieuw paswoord, die enkel aan de klant wordt medegedeeld. Aan de hand van deze unieke en eenmalige code, kan de klant in zijn account zijn persoonlijk paswoord opnieuw aanmaken, die op zijn beurt terug onzichtbaar is voor Holico en eender welke andere gebruiker van de website.  

18.4. De klant of gebruiker die nog geen klant van Holico is, heeft de eigen keuze om zich al dan niet in te schrijven voor een maandelijkse nieuwsbrief, die hem gestuurd kan worden per e-mail. De persoonsgegevens die hiervoor gevraagd worden zijn het e-mailadres.

18.5. Holico is onderworpen aan de nieuwe Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Gemeenschap van kracht is.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en verzameld worden voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Conform deze wet beschikt elke klant van Holico over het recht tot toegang tot zijn persoonsgegevens en heeft hij het recht om deze aan te passen, te verbeteren en te schrappen. Elke klant kan dit zelf doen via zijn persoonlijke account op de website van Holico. Indien dit niet zou lukken, kan de klant via een mail naar Holico vragen om zijn persoonlijk gegevens aan te passen, te verbeteren of te schrappen.

18.6. Holico verbindt er zich toe om de gegevens van haar klanten nooit aan derden door te geven.

18.7. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens conform de nieuwe AVG-wetgeving, lees meer in ons privacybeleid.

Artikel 19: Overmacht

19.1. In geval van overmacht is Holico niet verplicht om de aangegane leveringsverplichtingen na te komen. In een dergelijk geval is Holico gerechtigd om mits schriftelijke mededeling de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.

19.2. Onder overmacht wordt elke omstandigheid verstaan die zich buiten de schuld en/of het risico van Holico voordoet en waardoor Holico niet in de mogelijkheid is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Tot deze omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen in het communicatiesysteem, het niet of niet tijdig kunnen leveren door de leverancier en/of fabrikant of andere ingeschakelde derden zoals het transportbedrijf.

Artikel 20: Contactgegevens

20.1. Alle communicatie in verband met deze Algemene Voorwaarden dient plaats te vinden met: Holico, Europalaan 18, 9880 Aalter, Tel: +32 (0) 9 374 08 77, e-mail: contact[at]holico-vitamins.be.

Artikel 21: Toepasselijk recht bij geschillen

21.1. Voor elke betwisting die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of enig gegeven dat erop vermeld staat, zal het Belgisch Recht van toepassing zijn.

21.2. Indien er zich moeilijkheden zouden voordoen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verbinden klant en Holico zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

21.3. Indien een minnelijke schikking geen oplossing biedt voor het geschil, is enkel de rechtbank van Gent bevoegd, het rechtsgebied waaronder de zetel van de bezitter van Holico als natuurlijke persoon zich bevindt, ongeacht de plaats van de levering of de woonplaats van de klant.